_MG_3608-2.jpg

Alla ska med

Poio gör lästräningen rolig och enkel för både stora och små!

Att uppleva inlärning som något roligt, spännande och tryggt motiverar till att våga anta nya utmaningar och till att fortsätta lära. Barn som upplever trygghet och kontroll får ökat självförtroende i inlärningsprocessen. Ett viktigt syfte i lässpelet Poio är just att ge barn ökat självförtroende och att därmed öka deras lust och drivkraft till att lära sig läsa.

Snabb progression, repetition och helhetstänk

Lässpelet Poio introducerar bokstäver och bokstavsljud i relativt snabb takt. Dock repeteras bokstäver, bokstavsljud, ord och meningar upprepade gånger.

Bokstäverna introduceras alltid som delar av ord, vilket gör att barnen tidigt får förståelse för dem som komponenter i en helhet (ord, meningar, boksida, hel bok).


Poios syn på inlärning

_MG_2300.jpg
  • Att inte tillrättavisa barnet. Det är alltid okej att göra fel.

  • En svårighetsgrad som ökar i takt med barnets egen utveckling.

  • Att få pröva sig fram, istället för att först läsa långa instruktioner.

  • Komplexa utmaningar i flera roliga steg.

  • Pauser för lek inne i spelet, när barnet självt känner för det.

  • Fokus på helheten och att se sammanhanget: resan från bokstäver till en hel bok sker på relativt kort tid.

  • Rikligt med interaktion och roliga kedjereaktioner.

  • Det är motiverande att barnet får en relation till figurerna i spelet och att det intresserar sig för deras öde.

  • Fantasivärlden i spelet ska vara konsekvent och ha trovärdig psykologi.

  • Det känns mer meningsfullt för barnet när övningsuppgifterna är integrerade i spelets värld, utan att äventyret avbryts eller störs.


PoioRead_Webicons_forLærere4.png

Bokstävernas ljud och form

I lässpelet Poio möter barnet bara bokstävernas ljud, det slipper förvirras av bokstävernas namn.

Huvudfokus i spelet ligger på de svåraste bokstäverna: det vill säga vokalerna.

Barnet övar på bokstävernas form både genom att spåra med fingret samt genom att känna igen dem från olika vinklar och i olika typsnitt.

Vi har valt att inte närmare gå in på de mest sällsynta konsonanterna (z, w och q) då de är onödigt svåra i ett tidigt skede av läsutveckling.

Små bokstäver (gemener) introduceras parallellt med stora (versaler), eftersom det är gemener barnet oftast möter i text.

kjol_svenskebobler.png

Ljudning och
fonetik

I början ligger tyngdpunkten på ljudenliga ord som barnet känner igen.

I bubblorna med stavelser och bokstavsljud övas barnet i att sätta samman ljud som bildar ord.

Riktad, målmedveten, progressiv träning där bokstavsljud och ljudenliga ord sätts samman till längre och längre ord gynnar inlärningen.

När barnet pusslar fram ord till berättelsen i boken så tränar det på att ljuda bokstäver till ett ord i rätt ordningsföljd. Vi har underlättat genom att placera in vokalerna i förväg.

 

PoioRead_Webicons_forLærere6.png

Att läsa en längre text för första gången

Det är gynnsamt i en tidig fas av läsinlärningen, att barnet är bekant med ramarna för berättelsen innan det ska läsa den för första gången.

I lässpelet Poio lär sig barnet namnen på karaktärerna och blir bekant med miljön och handlingen. Med den förförståelsen blir texten i själva boken lättare att angripa och roligare att läsa..

I spelet växer berättelsen fram gradvis, i takt med barnets insats. Det gör att den blir spännande att följa. Belöning för det arbete barnet lägger ner kommer i form av att sidorna fylls med nya ord och meningar. En bok skapas!

Att texten växer fram gradvis gör att barnen naturligt läser samma text många gånger, vilket gör att de känner sig trygga med att slutligen läsa hela boken.


Vi testar barnets färdigheter

Att skapa en trygg testmiljö där barnet inte känner sig pressat utan har roligt och upplever kontroll, är viktigt för att kunna bedöma barnets läsutveckling på ett rättvist sätt.

Poio testar barnet kontinuerligt utan att barnet störs i spelet. Rapporter sänds till dig som förälder/pedagog så att du kan följa barnets framsteg och få en överblick över vilka ljud och ord barnet övat på samt hur det har testats.

Padlock Swedish.png

Hör-/hörförståelse-texten består av ett antal lås att välja mellan, utifrån hur barnet identifierar ord eller bokstavsljud.

last ned.png

Barnet uppmuntras av att det får maximalt antal guldmynt om det svarar rätt på första försöket.

Skjermbilde 2018-06-11 kl. 23.54.46.png

Rapport om barnets framsteg skickas till dig varje gång barnet spelat mer än 30 minuter (men skickas max en gång om dagen).


Poios värderingar

PoioRead_Webicons_forLærere3.png

En digital barndom skapar nya möjligheter

Nätet har blivit en mycket viktig arena i vårt samhälle idag och det fungerar som en central och betydelsefull lekplats för många barn under deras uppväxt. Vi har en positiv och optimistisk syn på teknologi och strävar efter att hitta intressanta, kvalitativa och nyskapande lösningar för lek och inlärning, på barns villkor. Vi har stor tilltro till att just leken som ett sätt att närma sig läsning, kan förebygga lässvårigheter och istället ge ökad läslust.

Lek lockar fram motivation

Vi tar barns energi och humor på allvar och skapar inlärningslekar som de blir nyfikna på och vill bemästra. Tydliga mål och ett tempo utifrån deras egen progression, gör att leken blir meningsfull för dem att upprepa och därmed ökar förutsättningarna för inlärning.

PoioRead_Webicons_forLærere2.png
PoioRead_Webicons_forLærere1.png

Social interaktion ger ökad effekt

Barn har ännu roligare och lär sig snabbare då de kan dela sin spelupplevelse med någon. Vi har därför designat spelet så att flera barn kan spela tillsammans på en surfplatta genom att styra var sin figur eller samarbeta.

Den sociala dynamiken gör att barnen i högre grad sätter ord på sin inlärningsresa.
När barnen varierar fokus mellan att styra spelet (motorik) och att observera den andra som spelar (reflektion) ser vi att de naturligt hittar ett sätt att komma vidare i spelet. De sätter ord på handlingen och på uppdragen de ställs inför och motiverar på så vis varandra till att förstå och lyckas.


Poio i skolan

Skolor som önskar bli pilotskolor eller testa Poio i verksamheten kan höra av sig för att få en gratis testversion.

Ta en titt på hur Grantomta Montessoriskola använder sig av Poio som en del av undervisningen och ta del av de framsteg verktyget har gett.


Skapat i samarbete med pedagoger

Poio bygger på kända pedagogiska principer och utforskar hur digital lek kan applicera dem på nya sätt i inlärningsprocessen för att öka barns lust, engagemang och självförtroende.